پوستر دانشگاه هنر

طراحی پوستر اجرای  کمانچه پرفورمنس دانشگاه هنر